1.กิจเบื้องต้นของกรรมฐาน

         กรรมฐานมี2แบบ

         *สมถกรรมฐาน

         *วิปัสสนากรรมฐาน

 

         สมถกรรมฐาน มุ่งหมายเพื่อการทรงสติ สัมปะชัญญะให้คงที่ หรือที่เรียกว่า การทำให้จิตมีสมาธิ

         ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน มุ่งการใช้ปัญญ การใช้ความคิดที่มีสติสัมปะชัญญะคิดในเรื่องที่ลึกซึ้ง ซึ่งก็คือ การคิดพิจารณาตามความเป็นจริงของขันธ์5 คนที่ยังคิดไม่ได้ก็ต้องใช้ความพยายาม น้อมใจให้ยอมรับกฎข้อนี้ที่บัญญัติขึ้นโดนพระพุทธเจ้า

       การนับถือพุทธศาสนาก็คือ การยอมรับกฎและทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น และปฏิบัติตามอย่างเลื่อมใสนั่นเอง

         2.เมื่อแรกเริ่มปฏิบัติสมถกรรมฐาน

         ก็เพื่อการควบคุมอารมณ์ของจิตให้ทรงนิ่งๆอยู่ณ.จุดๆหนึ่ง

       ให้จิตใจหยุดอยู่ สงบอยู่ ณ.ที่ผู้ปฏิบัติกำหนดเอง

         ถ้าจิตไม่ทรงตัว การวิปัสสนาภาวนาจะไม่เกิดผล

         ถ้าจิตทรงตัวได้ ก็เรียกว่า สมถกรรมฐานแล้ว

         จากนั้น ถ้าต้องการวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องแสนง่าย

                 อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ ผู้มีบารมีแก่กล้า จะสามารถสำเร็จอรหันตผลภายใน7วัน

                 ถ้ามีบารมีอย่างกลาง จะสามารถสำเร็จอรหันตผลภายใน7เดือน

                 ส่วนผู้ที่มีบารมีอ่อน หากแต่มีความพยายามก็ยังสามารถสำเร็จอรหันตผลได้ภายใน7ปี

         3.คำว่า "บารมี" คือกำลังใจ

         ถ้าเรามีกำลังใจครบถ้วนก็ได้ชื่อว่ามีบารมีเต็ม และบารมีสามารถสร้างขึ้นได้

         ให้"กำลังใจ"ตัวเองด้วยด้วยศรัทธาที่ว่า เราโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

         การเจริญ(ปฏิบัติ)สมถภาวนา ในตอนแรกเริ่ม ตอนกลาง และตอนปลาย ล้วนมีสภาวะเหมือนกัน

       4. ขั้นตอนของสมถภาวนา      

         4.1 ตัดความสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกตัว รวมถึงภายในใจของเราออกให้หมด ไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นอะไร อย่างไร

เรื่องราวของเรา บุตรธิดา ภรรยา สามี พี่น้อง มิตรสหายของเรา ของชาวบ้าน เหตุการณ์บ้านเมืองที่เราเป็นห่วง ความกังวลทุกๆอย่าง

ประดามี คิดอย่างเดียวเลยว่า"ตัวใครตัวมัน"

         ความกังวลส่วนตัวของเราเองก็เช่นเดียวกัน เราจะเป็นจะตายก็ช่างมัน ตัดทิ้งให้หมด

        4.2 คิดมุ่งมั่นตั้งใจของเราเพียงอย่างเดียว คือทำอารมณ์สมถ อารมณ์อย่างอื่นที่เราไม่ต้องการ ตัดทิ้งไปทั้งหมด

          เราต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ ความตั้งมั่นของจิต ทำให้จิตอยู่ในที่ๆอยู่ของมันเพียวๆ ไม่มีอย่างอื่นใดเข้าไปแทรกได้

         เราจะไม่ปล่อยให้เกิดสัญญลักษณ์อะไร อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในจิต เพราะจะเกิดความระแวงนั่น นี่

         กลัวจะเป็นอย่างนั้น กลัวจะเป็นอย่างนี้

        4.3สมาทานศีล(ศีล5) อุโบสถศีล(ศีล8) หรือเรียกว่า ทรงศีลให้บริสุทธิ์นั่นเอง

         ซึ่งเป็นวิธีเฉพาะของพระพุทธเจ้า

        4.4 ระงับนิวรณ์5 ก็คือตัดสิ่งที่มาโดน มากระทบจิตใจของเราแล้วทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้น ซึ่งมีที่มาอยู่5อย่าง คือรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส

         อารมณ์ของเราก็จะเกิดความรู้สึก พอใจ/พอใจ แล้วก็คอยแวะเวียน หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น

         จนกระทั่งเกิดเสพติด สิ่งที่เรียกว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ฯลฯ

         ให้ระงับนิวรณ์5ทั้งหมด

         ระงับความโกรธ ความพยาบาททั้งหมด

         ระงับความง่วงเหงาหาวนอนทั้งหมด

         ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญในเสียงทั้งหมด

         ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้า/คือเชื่อว่าทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้น เป็นจริง มีแต่ประโยชน์ ปลอดภัยต่อเราผู้ปฏิบัติตาม

         4.5 ทรงจิตให้อยู่ในพรหมวิหาร4 

          ณ.จุดที่ตั้งมั่นของจิตที่เรากำหนดเองนั้น มีแต่ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

 

         ......

 

         อธิบายเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

         1.ตัดปลิโพธทั้งหมด

         2.ทรงศีลบริสุทธิ์

         3.ระงับนิวรณ์5ได้เด็ดขาดขณะทรงสมาธิ

         4.ทรงพรหมวิหาร4ได้

      

         ถ้าปฏิบิตทั้ง4หัวข้อนี้ได้ พระพุทธองค์ทรงว่า จึงเข้าถึงเปลือกพระพุทธศาสนา

         เมื่อทรงพรหมวิหาร4ได้แล้ว ให้พยายามทรงให้ได้นานมากขึ้นๆ จนถึง24 ชม.และตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก

         ส่วนนิวรณ์5 อาจชนะบ้าง แพ้บ้าง แต่เมื่อพยายามให้มากเข้าแล้ว ก็จะสามารถควบคุมได้เอง

         แต่ถ้าไม่สามารถเอาชนะนิวรณ์5ได้ ก็ไม่สามารถทรงสมาธิได้(อยู่ดี)

         (นิวรณ์)ถ้าเราเป็นคนชอบความสวยความงาม ให้ใช้*อสุภกรรมฐาน หรือกายคตานุสสติ

         (นิวรณ์)ระงับความโกรธและความพยาบาท ให้ใช้พรหมวิหาร4 หรือวรรณกสิณ4(สีแดง เหลือง เขียว ขาว)

         (นิวรณ์)ระงับความง่วง ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบท ลืมตา เอานำลูบหน้าตา แหงนดูดาว ฯลฯ

         (นิวรณ์)ระงับจิตฟุ้งซ่าน ด้วยการนับลมหายใจ

         (นิวรณ์)เมื่อสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้นำคำสอนของพระองค์เปรียบเทียบกับตัวเรา ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป แล้วก็จะสลายไป

         เวลานี้เราโตเท่าพ่อแม่ เมื่อย้อนหลังกลับไป10หรือ20ปี เรายังเป็นทารก และเราเห็นคนตาย

         สัตว์และคนก็เหมือนกัน               

         เมื่อชนะนิวรณ์5 อาจชั่วขณะหนึ่ง แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น จนถึงได้ทั้งวัน

         ต้องทำให้ได้ทุกข้อ ไม่ยกเว้นข้อใด

         ผู้ที่ทำได้ครบถ้วน จึงจะพบความก้าวหน้า

         เมื่อมีสมาธิ อาจเข้าถึงปฐมญานได้

        

         ......

         *พิจารณาถึงความตายว่า เราจะต้องตายแน่ในวันหนึ่ง ซึ่งไม่แน่นอน กำหนดไม่ได้ ผู้ที่เกิดก่อนไม่เสมอไปว่าต้องตายก่อน ผู้ที่เกิดหลังไม่เสมอไปว่าจะตายทีหลัง

         *พิจารณาว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของของเรา

         ร่างกายไม่ใช่ของของเรา

         เราอาจตายสักขณะหนึ่ง ชั่วลมหายใจเข้าออก

         การเกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกันทุกคน หลีกเลี่ยงไม่ได้

         .....

       เมื่อเราอาจตายสักขณะหนึ่ง ชั่วลมหายใขเข้าออก

       เราพร้อมที่จะตายหรือยัง

         เมื่อเราตอบตัวเองได้ว่า เราพร้อมที่จะตายแล้ว เราได้เลือกหนทางที่จะตายหรือยัง

       คำกล่าวที่ว่า เราโชคดีแล้วที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

         หมายความว่า เรามีทางเลือกที่จะไป เมื่อเราตายแล้ว ตั้งแต่ก่อนเราตาย

         ศาสนาอื่นไม่มี

       นั่นคือ คำสอนที่ทรงให้ชาวพุทธปฏิบัติทาน ปฏิบัติ(รักษา)ศีล ปฏิบัติภาวนา

         ........

       เมื่อปฏิบัติสมถภาวนาได้ คือทรงอารมณ์สมาธิได้บ้างเล็กน้อย ไม่นานนักแม้ชั่วขณะหนึ่ง อึดใจหนึ่ง นับนาทีได้ 

         เรียกว่า จิตอยู่ในสภาวะ ขณิกสมาธิ ...เมื่อจิตฟุ้งกระโดดไปโน่นมานี่ สอดส่ายไปสู่อารมณ์อื่น

                                  (จับได้)ก็ดึงกลับให้มาทรงสมาธิใหม่ ด้วยการภาวนาหรือนับลมหายใจเข้า-ออก

                                  ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็กระโดดไปอีก เราก็ดึงกลับมาอีก...นี่แหละคือสภาวะขณิกสมาธิ

         ถ้าตายขณะที่สามารถทรงขณิกสมาธิอยู่ได้(ดึงกันไปดึงกันมา) จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

        ถ้าจิตมีกำลังสูงขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะกระโดดฟุ้งไปมา แต้ก็มีความชุ่มชื้น สบายใจ รื่นเริงสดใส

                                   สามารถทรงสมาธิได้ดีในวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่ดี

                                   ทรงสมาธิได้นานขึ้น จนพร้อมจะเจริญพระกรรมฐาน ...เรียกว่า อุปจารสมาธิ

         ถ้าตายไป จะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นยามา

                  .......

        

         จะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเข้าสู่ปฐมญาน

         อาจจะสักนาที สองนาทีก็พลัดจากญาน(คือพลัดจากสมาธิเข้าสู่อารมณ์ธรรมดา)ที่เรียกว่าตกภวังค์

         (ภวังค์คืออารมณ์ปกติ ไม่ได้แปลว่าลืมตัว)

         แต่จิตจะมีความรู้อยู่ เป็นอยู่ตามสภาพเดิม

          เมื่อจิตเข้าสู่ปฐมญานให้สังเกตดังนี้

         เราชนะนิวรณ์5แล้ว จิตจะเข้าสู่ปฐมญานทันที

         ขณะที่เราภาวนาทรงอยู่ก็ตาม

         พิจารณาทรงอยู่ก็ตาม

         หูจะยังได้ยินเสียงจากภายนอก ชัดเจน แจ่มใส

         แต่ใจ(จิต)ของเราก็ยังทำงาน(ทรงสมาธิ)อยู่ตามปกติ

         ไม่ดิ้นรนไปกับเสียง ไม่รำคาญเสียง

                  ปฐมญาน มีหยาบมีละเอียด   

                  ขั้นนี้ ขอให้ทรงปฐมญานอย่างหยาบได้คราวละ1นาที 2นาที 5นาทีหรือ10นาทีก็ตาม ไม่ต้องตั้งเวลา ได้เท่าไรเอาเท่านั้น

                  ไม่ถึงปฐมญาน จิตก็ยังอยู่ในสมาธิเล็กน้อย

                  เมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็อาจเข้าสู่ปฐมญานได้อีก(ได้บ้างไม่ได้บ้าง ดึงกันไปดึงกันมา)

                  เรียกว่า...ปฐมญานอย่างหยาบ

                  ตายไปขณะอยู่ในสมาธิขั้นนี้ จะไปเกิดเป็นพรหมขั้นที่1

                  ถ้ามีอารมณ์สดชื่น อยู่ได้นานครึ่งชัวโมง 1 ชั่วโมง ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมขั้นที่2

                  ถ้าทรงอาการได้นานจนสามารถตั้งใจได้ว่า เราจะนั่งนานเท่าใดก็ได้จนครบเวลา แล้วจิตจะตัดทันที

                  เรียกว่าปฐมญานละเอียด

                  ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมขั้นที่3

         ถ้าต้องการหลุดพ้นถึงขั้นอรหันต์ ต้องการนิพพาน ไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องการเป็นพรหม

         ก็ให้ทำจิตให้สบายด้วยอำนาจของฌาน

         พิจารณาร่างกาย ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรา

         เป็นเพียงธาตุ4 มาประชุมกันให้เป็นกายชั่วคราว

         ร่างกายนี้มีโทษ 

         เป็นทุกข์

         ไม่มีประโยชน์

         ขันธ์5คือร่างกายนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก.

 

         ......                  

Comment

Comment:

Tweet

jwlIjF Looking forward to reading more. Great article post.Much thanks again. Will read on...

#33 By auwODimpXu (46.161.41.184) on 2013-10-25 07:24

neEL2o Great blog.Really thank you! Will read on...

#32 By CcewuRZgTFMX (192.162.19.11) on 2013-09-05 23:30

To find out what BTN games your cable or satellite provider will be showing on Saturday, please start by entering your zip code and provider below.

#31 By http://www.click1933.co.uk (142.4.112.209) on 2013-07-23 11:41

1, acomplia,

#30 By MbiNeIDOpFiDjLI (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-07-05 08:14

1, antabuse,

#29 By eLFuCeEpBDrmTSue (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-07-05 06:46

2, erythromycin,

#28 By iMBPPPVYAFsqvPfQbe (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-06-29 05:01

0, no prescription allopurinol,

#27 By MYhFmkOXmZItLmxC (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-12 06:15

1, buy cigars,

#26 By dXRhFZXrgCvDlAS (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-23 05:08

2, state express cigarettes,

#25 By YcQDSFfSZFQWmguq (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-23 01:19

2, buy retin-a,

#24 By AfZACtvKQBO (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-20 07:58

1, antabuse,

#23 By lIxFEvLqLpU (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-20 06:28

2,

#22 By sErcMInVeNsHVHBL (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-17 07:33

0, bactrim,

#21 By AxSDqPCGkVuEfrz (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-09 06:11

0, doxycycline penicillin,

#20 By GiLSRcSfCPSdFa (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-01 09:26

1, bactrim ds,

#19 By vEbwVucPCSCqPWptaf (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-02-01 05:53

2, accutane,

#18 By azRxxWyBmd (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-29 00:09

2, sildenafil pfizer,

#17 By jkcNywxyv (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-28 22:13

2, doxycycline for dogs,

#16 By QJiLYuKXcswZDwPaO (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-13 22:31

1, allopurinol online,

#15 By GeRiwFjoGAvsTCpnI (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-09 10:28

1, effexor lexapro,

#14 By NdvjjhcN (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-01-08 04:33

0, cigars international,

#13 By LxoFHtvRuiDeNRHfKVV (::|91.201.64.27) on 2012-12-18 08:11

0, the best electronic cigarettes,

#12 By ptYLeMIheZQNbUz (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-28 02:05

2, generic crestor from nz in uk,

#11 By QFzkZQwiuPcHsEaIILQ (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-25 18:53

2, newport blues cafe,

#10 By RiVcDUSuJztRlsbjdxU (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-21 09:51

1, new marlboro,

#9 By NuHQioCbaBv (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-21 09:14

0, camel,

#8 By HJbwJpoPLNLBFFNdSj (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-21 08:38

1, sildenafil,

#7 By lNvtlZTAMZOBhHhml (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-17 18:47

1, prednisolone,

#6 By DCnGDxSmHFnRTY (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2012-11-17 18:29

0,

#5 By ZHuvaMWhjOgMn (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-07 21:56

2, baclofen medicine,

#4 By iGciElUi (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-07 20:59

0, tetracycline,

#3 By oObxyKYxWnPi (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-06 14:33

1, dry skin from retin a,

#2 By JFotjDbsWKCYkV (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-11-04 10:18

1mtrBF <a href="http://abolqsvxazps.com/">abolqsvxazps</a>, mermdhpvvqmb, [link=http://gzjrwzsrzvtp.com/]gzjrwzsrzvtp[/link], http://uspdrwdhzjne.com/

#1 By EnnMajIlgpNaKvis (103.7.57.18|91.201.64.28) on 2012-09-26 19:05