บิมสเทค (BIMSTEC Free Trade Area)

posted on 05 Mar 2011 19:18 by workaholic
BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)

         กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ที่เกิดจากนโยบายมองตะวัตกของไทย(Look West Policy) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี คมนาคม สื่อสาร พลังงาน ท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

        จัดตั้งขึ้นเมื่อ 6 มิ.ย 2540

         มีสมาชิกดั้งเดิม 4 ประเทศคือ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศและไทย ต่อมาพม่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ เดือนธ.ค'40 และเนปาล และภูฏานเมื่อเดือนธ.ค.'2546ตามลำดับ

         ปัจจุบันมีสมาชิก7ประเทศ

         ในการประชุมรมต.เศรษฐกิจ-การค้าบิมสเทค ครั้งที่4 2547 ที่ประเทศศรีลังกา ได้มีการจัดทำกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทค เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีบิมสเทค ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศสมาชิก เพื่อดึงดูดนักธุรกิจจากภายนอก ให้เข้ามาทำการค้าและลงทุนในประเทศสมาชิก ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

         ปี'51 การค้าไทย-อินเดีย 5,974.84 ล้านเหรียญ

                         ไทย-พม่า    4,707.54 ล้านเหรียญ

                         ไทย-บังคลาเทศ  594.46 ล้านเหรียญ

                         ไทย-ศรีลังกา  411.38 ล้านเหรียญ

                         ไทย-เนปาล  52.95 ล้านเหรียญ

                         ไทย-ภูฏาน 5.91 ล้านเหรียญ

         สินค้าส่งออกของไทย มีเม็ดพลาสติค เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ นำมันสำเร็จรูป  รถยนต์และส่วนประกอบ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักและส่วนประกอบ

         การลงทุนของไทยที่มีศักยภาพและมีโอกาสสูงคือ  ท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ก่อสร้าง สุขภาพ การศึกษา การขนส่ง

         ประโยชน์ของเขตการค้าเสรีบิมสเทคที่ไทยได้รับ

         1.บิมสเทคเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีพลเมืองรวมกันราว1490ล้านคน ที่ไทยสามารถขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังเขตเอเชียใต้

ซึ่ง พลเมืองของประเทศแถบนั้นมีความสนใจในสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เช่นสินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครือ่งคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร รถยนต์

         2.เป็นแหล่งวัตถุดิบใหม่ของไทยที่จะนำเข้ามาผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต

         3.ช่วยให้ไทยลดการพึ่งพาตลาดเก่า เช่น ตลาดสหรัฐและยุโรป

         4.ลด/เลิกอุปสรรคทางการค้า เช่นภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกลง ส่งผลให้การค้าการลงทุนมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

         5.อนุภูมิภาคมีพื้นที่ติดต่อกัน ไทยสามารถเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเป็นจุดเชื่อม ทางด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ คมนาคม เช่น การเชื่อมถนนจากไทยไปพม่าเข้าสู่บังคลาเทศและอินเดีย หรือการพัฆนาท่าเรือระนองสู่อันดามันและอ่างเบงกอล สำหรับส่งเสริมการค้าและลดต้นทุนการผลิตสินค้าในภูมิภาคลงได้

         ข้อจำกัดและข้อด้อย

         1.ถึงจำนวนประชากรในภูมิภาคจะมากนับพันล้านคนก็ตาม แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็มีกำลังซื้อต่ำ

         2.สมาชิกบิมสเทคบางประเทศมีมาตรการทางการค้าซับซ้อนมาก รวมทั้งมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

         3.ข้อจำกัดด้านสาธารณูปโภค สมาชิกส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่นไฟฟ้า น้ำประปา ถนน ไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายการค้าระหว่างกันเท่าที่ควร

         4.สถานการณ์ทางการเมืองของสมาชิกยังไม่มีเสถียรภาพ

Comment

Comment:

Tweet

jHlM6A Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again. Fantastic.

#1 By izdKThYbaGgHHnT (46.161.41.184) on 2013-10-25 08:06